دوره‌های آموزش تدبر در قرآن کریم

دوره‌های آموزش تدبر در قرآن کریم بر اساس نظام‌نامۀ آموزشی آن انجام می‌شود. این دوره‌ها شامل دوره‌های معرفتی، دوره‌های تربیت مربی معرفتی، دوره‌های مهارتی، دوره‌های تربیت مربی مهارتی، دوره‌های آموزشی‌فرهنگی و دوره‌های ویژۀ طلاب است.

پیمایش به بالا